ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 371718  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และมีความรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา

     โครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ (CPR)

     การอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ (CPR)ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ

     นักเรียนห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ โดยมีวิทยากรจาก KCCศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 22 กันยายน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (Eastern Economic Corridor : EEC)” สำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูหลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทางActive Learning ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การอบรมพัฒนาครู หลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมมังคลาจารย์ อาคารเรียน 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

     กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต (เตรียมวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม) และนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต (ทักษะดิจิทัลหุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียนและแผนพัฒนาจังหวัด

     วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียนและแผนพัฒนาจังหวัดด้านการศึกษาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษานำไปถวายวัด

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา โดยนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดสายชล ณ รังษี และวัดราษฎร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) นำโดยนายศั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมผู้แทนครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหารา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กองร้อยพิเศษโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29

     พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29 ภาคที่ตั้งปกติ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคสนาม และการมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กุมภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและผู้แทนครูจากกลุ่มสาระต่างๆ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/110 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36