ประกาศด่วน

 ข่าวสารการศึกษา E-news สพม.ฉะเชิงเทรา [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]


ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน E-network สพม.ฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว ]คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพม.ฉะเชิงเทรา [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]


หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา [ส่งไฟล์]


 

ประกาศประกวดราคา-สอบราคา [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]ประกาศรับสมัครงาน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


เอกสาร / คู่มือ


คู่มือ ว9 ครูผู้สอน PA >>ดาวน์โหลด
นำเสนอหลักเกณฑ์ ครู สพฐ. ว9 PA ผอ.นพดล >>>ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. (คำนำคู่มือเครือข่าย) (เนื้อหาคู่มือรูปแบบเคฟรือข่าย)
คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ชุดสื่อรณรงค์ เพื่อการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่)
วีดีทัศน์ เรื่อง สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด <<
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร >>ดาวน์โหลด <<
เอกสารประกอบการประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2560 >> ดาวน์โหลด <<

เผยแพร่งานวิจัย

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 โดยใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21
รายงานการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 โดยใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนพนมสารคาม
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานวิจัยโครงการสิ่งแวดล้อม สพม.ฉะเชิงเทร
งานวิจัยเรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15)
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15)
เรื่อง รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู้สอน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6


Q&A ถาม-ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด] 

กระดานรับฟังความคิดเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด]