กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นางนันทนา อนันตรกิตติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา

นางอุไรวรรณ อินทะสะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายธนภัทร คำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล ปัสสาวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายทินภัทร  ธัญญเจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรีย์ ตระการโกวิท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภควัต รักขาว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์
นักจิตวิทยาโรงเรียน