กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจันทิมา เทศนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางอังค์ริสา เขียวจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายภาคีนัย วรศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา  ชูแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐหทัย เผือกขวัญนาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวบุศรินทร์ ผสมทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นางคนึงนิจ น่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่