กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
นางสาว นภาพร สะมัน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวกมลวรรณ เรืองไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสายน้ำผึ้ง หินแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ