กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา


นางยุภา ประจงจัด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  

นางสาวปิยธิดา ศรีธร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

นายธันนธร กุศล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนิสิต แก้วสุกใส
ช่างไฟฟ้า

นายสมภพ แดดภู่
เจ้าหน้าที่  

นางสาวราตรี ดิสริยะกุล
เจ้าหน้าที่   

นายวุฒิชัย จันทร์น้อย
เจ้าหน้าที่   

นายกิตติ วุฒิพรสกุล
เจ้าหน้าที่