สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย