ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

นายวรพจน์ สิงหราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9057 0211
Email : Warapote.sing@hotmail.com