การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนปกติ

 

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษา

 

การพิจารณาเก็บเงินบำรุงการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา