การบริหารงานงบประมาณ


    1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    2.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ