การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สพม.6 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการกำหนดนโยบาย/มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ