กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ


นางสาวชานิศรา แสงอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา คลังมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวทัดดาว ผิวผัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน