กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา


นายตระกูลชัย เวศสุวรรณ
เจ้าหน้าที่