กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

นางอุไรวรรณ อินทะสะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร