หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

นางดวงดาว สุขโภคา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน