กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

นางสาวณัฐินี บุญสถาพรพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางอรัญญา พูลเกษม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสุธาสินี วิเศษศักดิ์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายบุญเลิศ บุญมาชู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางคุณัญญา เกสโร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุมนรัตน์ สุทธิศันสนีย์
เจ้าหน้าที่

นางสาววรัชยา ศรีลาศักดิ์
เจ้าหน้าที่
 
นางสาวนภัส ธรรมไพศาล
เจ้าหน้าที่