กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

8. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

12. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

13. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

14. กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2541

15. กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

16. กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541

17. กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542

18. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

19. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา