นายวรพจน์ สิงหราช
 

 
นายวสันต์ กิวัฒนา

 


จำนวนผู้เข้าชม

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ
และแผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564


ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 Update

 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คู่มือปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2564
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

- ปีการศึกษา 2564

- ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์แนะนำ
 คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สถาบันพัฒนาครู ฯ
โครงการ Tablet เพื่อการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
UTQ Online
GURU Online
Obec LMS
สหวิชาดอช.คอม
Social Media
KruTube
งานวิจัย
การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อสายอาชีพตามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา


กล่องความรู้

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619 (ฝ่ายการเงิน) โทรสาร 038-517279
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : spm.ch24000@gmail.com