ผู้อำนวยการ สพม.6


นายวรพจน์ สิงหราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รองผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


ดร.วัชรินทร์ โตขาว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


นายวสันต์ กิวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 4 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 344695
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
17
Last Month
31
This Year
107
Last Year
366

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สพม.6 ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน มีการประกาศมาตรการ/นโยบาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายป้องกันการรับหรือให้สินบน

- มาตรการจัดการข้อร้องเรียน

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ สพม.6

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

- เข้าแถว

- เยี่ยมชม สพม.34

- วันต่อต้านคอรัปชั่น

- ประชุมเก็บเงินบำรุงการศึกษา

- ประชุมตั้งงบ2564