ผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 2 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 292555
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
19
Last Month
30
This Year
293
Last Year
360

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันแสดงเจตจำนง

- การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

- เข้าแถว

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการทำงาน

- เยี่ยมชม สพม.34

4. การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและเชิดชูต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

- รำลึกถึง ร.9 ตอนเช้า

- รำลึกถึง ร.9 ตอนเย็น

- วันพ่อแห่งชาติ

- วันปิยมหาราช ตอนเช้า

- วันปิยมหาราช ตอนเย็น

- วันพระนเรศวร

- รำลึกสมเด็จย่า