ผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 5 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 292546
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
19
Last Month
30
This Year
293
Last Year
360

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สพม.6 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการกำหนดนโยบาย/มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- นโยบายป้องกันการรับหรือให้สินบน