ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
06/12/2559 ทดลองการใช้คู่มือการใช้ระบบและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ดังรายชื่อโรงเรียนและคู่มือที่แนบมา และกำหนดทำในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สพม.6 นำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จำนวน 25 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
18/11/2559 template รายชื่อโรงเรียนและคำชี้แจงการทดลองระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลด์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
09/11/2559 เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
28/01/2558 คำสั่งการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ