ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
02/04/2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการเปิดฟ้าการศึกษาโพธิ์ทองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/03/2563 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25/02/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/02/2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/02/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/02/2563 ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/02/2563 เชิญเยาวชนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมค่ายการเงินและจัดกิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา