ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/02/2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/02/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/02/2563 ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/02/2563 เชิญเยาวชนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมค่ายการเงินและจัดกิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/02/2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรม โครงการ Samsung lnnovation Campus กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/02/2563 ส่งนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและเข้าค่ายหัวแหลม 2020 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา