ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
28/04/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/03/2564 โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2564(วันที่ 26 มี.ค.2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25/03/2564 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 3 รายการ ของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/03/2564 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/03/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/02/2564 แนวทางการปฏิบัติการยืมเงินในราชการและเบิกจ่ายในโครงการ EEC กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/02/2564 การจัดส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์