ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
25/03/2563 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นทีประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/03/2563 ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นทีประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2563 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2563 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สังกัดสพฐ.ตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเ็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
13/03/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
06/03/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯตำปหน่งรองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี2563 (สมุทรปราการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล