ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
13/03/2563 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ
13/03/2563 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า กลุ่มอำนวยการ
13/03/2563 ประชาสัมพันธ์การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค กลุ่มอำนวยการ
28/02/2563 ระบบราชการ 4.0 : มิติการทำงานตามหลักภควันภาพ กลุ่มอำนวยการ
18/02/2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)" รุ่นที่1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
18/02/2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 กลุ่มอำนวยการ
18/02/2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ