ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/02/2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)" รุ่นที่1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
18/02/2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 กลุ่มอำนวยการ
18/02/2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
06/02/2563 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 กลุ่มอำนวยการ
04/02/2563 ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอำนวยการ
03/02/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 4 กลุ่มอำนวยการ
03/02/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 5 กลุ่มอำนวยการ