ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/02/2563 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
06/01/2563 การอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
06/12/2562 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน
28/11/2562 1.คู่มือปี 2564 ตั้งงบประมาณ2564 กลุ่มนโยบายและแผน
14/08/2562 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย.2562/ขนาดโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
14/02/2562 ข้อมูลสารสนเทศ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
31/01/2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน