เอกสารประกอบ/คำขอมีบตร/คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ(กรณีไม่มีบัตรประชาชน)/แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติ/แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติ_1/แบบคำขอเพิ่มวุฒิ (กรณีไม่ปรับฐานเงินเดือน)/แบบคำขอเพิ่มวุฒิ (กรณีไม่ปรับฐานเงินเดือน)_1/แบบคำขอเพิ่มวุฒิให้สูง ขึ้น (กรณีปรับฐานเงินเดือน)/แบบลาออก.ข้าราชการครู/แบบลาออก.ลูกจ้าง/แบบลาออกลูกจ้างประจำลาออก/ใบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล/หนังสือรับรองเงินเดือน/แบบขอลาอุปสมบท/แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ (ผู้ดูแลระบบ)
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (กลุ่มอำนวยการ)
แบบฟอร์ม ลส 1 - 19 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
แบบกู้ธนาคารกรุงไทยเอนกประสงค์ (กลุ่มอำนวยการ)
งานวิจัย:รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (กลุ่มอำนวยการ)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กลุ่มอำนวยการ)
แบบใบลาพักผ่อน (กลุ่มอำนวยการ)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม (กลุ่มอำนวยการ)
ขออนุมัติไปราชการ (กลุ่มอำนวยการ)
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (กลุ่มอำนวยการ)
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร (กลุ่มอำนวยการ)
แบบ พฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)