ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ (กลุ่มอำนวยการ)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างด้วยงบดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) (กลุ่มอำนวยการ)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ (กลุ่มอำนวยการ)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาจีน (กลุ่มอำนวยการ)