นายพเยาว์ เกตานนท์
ผู้อำนายการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม