นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฎฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว