ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรานางสาว นภาพร สะมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวกมลวรรณ เรืองไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวสายน้ำผึ้ง หินแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวน้ำผึ้ง ศรีบัว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน