ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรานายวัชระธรรม จอมสืบ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวสุปราณี สงวนงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายปัญญา คลังมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวทัดดาว ผิวผัน
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน