Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 เอกสารประกอบ/คำขอมีบตร/คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ(กรณีไม่มีบัตรประชาชน)/แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติ/แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติ_1/แบบคำขอเพิ่มวุฒิ (กรณีไม่ปรับฐานเงินเดือน)/แบบคำขอเพิ่มวุฒิ (กรณีไม่ปรับฐานเงินเดือน)_1/แบบคำขอเพิ่มวุฒิให้สูง ขึ้น (กรณีปรับฐานเงินเดือน)/แบบลาออก.ข้าราชการครู/แบบลาออก.ลูกจ้าง/แบบลาออกลูกจ้างประจำลาออก/ใบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล/หนังสือรับรองเงินเดือน/แบบขอลาอุปสมบท/แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ผู้ดูแลระบบ
3 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มอำนวยการ
4 แบบฟอร์ม ลส 1 - 19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 แบบกู้ธนาคารกรุงไทยเอนกประสงค์ กลุ่มอำนวยการ
7 งานวิจัย:รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กลุ่มอำนวยการ
8 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว กลุ่มอำนวยการ
9 แบบใบลาพักผ่อน กลุ่มอำนวยการ
10 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม กลุ่มอำนวยการ
11 ขออนุมัติไปราชการ กลุ่มอำนวยการ
12 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง กลุ่มอำนวยการ
13 แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร กลุ่มอำนวยการ
14 แบบ พฐ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา