Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดูแลระบบ
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ล.(พิเศษ) หลังที่ 2 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibbing) ผู้ดูแลระบบ
3 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55 - ก(นอกเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 ผู้ดูแลระบบ
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรียนหนองแหนวิทยา ผู้ดูแลระบบ
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ (ห้องคหกรรม) ผู้ดูแลระบบ
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล./๕๙ - ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ
12 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสรเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ดูแลระบบ
13 ขายทอดตลอดหอพระ ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ผู้ดูแลระบบ
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลานามัยสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล) ผู้ดูแลระบบ
15 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่งด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม) ผู้ดูแลระบบ
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและพื้นผวจราจร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนหนองแหนวิทยา) ผู้ดูแลระบบ
17 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม) ผู้ดูแลระบบ
18 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมถ์) ผู้ดูแลระบบ
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน(93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่มอำนวยการ
24 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ ICT ทุกกลุ่มสาระฯ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่มอำนวยการ
26 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาและห้องปฏิบัติการสุขศึกษาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
27 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
28 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นักเรียนแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มอำนวยการ
29 ประกาศสอบราคาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มอำนวยการ