Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
2 รับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มอำนวยการ
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ กลุ่มอำนวยการ
4 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
5 รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างด้วยงบดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มอำนวยการ
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) กลุ่มอำนวยการ
7 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มอำนวยการ
9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กลุ่มอำนวยการ
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ
11 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มอำนวยการ
12 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาจีน กลุ่มอำนวยการ