ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการนางสาว นภาพร สะมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน