อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ยินดีตอนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายนพพร พิพิธจันทร์