ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยนายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนายวุฒิชัย วันทมาตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนางรุจิรดา วรรณศิริ
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษานางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมนายชัยเนตร ไวยคณี
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐนางศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายวัชระธรรม จอมสืบ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ